Praktyki zawodowe

Kandydaci na rzeczoznawców majątkowych mogą ubiegać się o odbywanie praktyk zawodowych w naszym biurze. Przyjęcia na praktyki odbywają się w drodze konkursu.

Praktyki realizowane są według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.03.2014 w sprawie nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dziennik Ustaw z dnia 17.03.2014, poz. 328). Praktyki trwają co najmniej 6 miesięcy i obejmują co najmniej 240 godzin zajęć pod kierunkiem rzeczoznawcy majątkowego. W czasie praktyki zawodowej praktykant jest zobowiązany do opracowania sześciu projektów operatów szacunkowych, w tym w zakresie podejścia porównawczego i podejścia dochodowego.

Podstawą rozpoczęcia praktyk jest spełnienie wymaganych prawem warunków, w tym legitymowanie się dyplomem studiów kierunkowych lub podyplomowych. Dzienniczek praktyk jest rejestrowany i wydawany przez pełnomocnika d/s praktyk przy MSRM.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym i CV na adres praktyki@decumanus.eu.